వార్తల్లో....
ఎడమ నుండి కుడికి: బీరం సుందర్రావు, పాతూరి అన్నపూర్ణ, పెళ్లకూరు జయప్రద, డా.శ్రీనివాస తేజ, డా.ఎండ్లూరి సుధాకర్, చిల్లర భవానీదేవి, కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి, ఎస్.వి.కృష్ణ