నా గురించి

Name      :          Dr. P. Srinivasa Teja

Age:                   Male, 46 Years

Profession:         Psychiatrist, Writer

Qualifications:    M.B.B.S,
                            M.Sc(Psych);
                            D.P.M;

Fellowship:        Fellow, Indian Psychiatric Society
                           Fellow Indian Association of Private Psychiatry
                           Fellow Indian Association For Sexology


Membership:     Indian Medical Association
                          Hypnotic Circle
                          Telugu Bhashodhyama samakhyaPositions held:  President,, Indian medical Association, Nellore
                         Treasurer, Indian Psychiatric Society Andhra Pradesh Branch
                         President, Nellore Districts Writers Association

Author           మాతృభాష- ప్రాథమిక విద్య
                     తేట తెలుగు జాతీయాలు
                     మంచి నిద్ర
                                     
Columnist       : Eenadu
                       Andhra Bhumi
                       Vaartha
                       Prajasakti
                       Punnami manthly
                       Naduthunna Charithra

Address:          Brain Wave Hospital, Pogathota, Nellore-524001
                       Smart Life Remedies, Saraswathi nagar, Nellore-524003
E-mail           : srinivasateja@yahoo.co.in
Mobile          : +91 85 00 12 13 14